ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ:

 • Οργάνωση και Εποπτεία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
 • Τήρηση – Ενημέρωση Βιβλίων (όλων των κατηγοριών) και Φορολογικών Υποχρεώσεων
 • Ολοκληρωμένο Φορολογικό Σχεδιασμό
 • Κοστολόγηση
 • Φ.Π.Α.: Περιοδικές και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Κ.Β.Σ. : Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών & προμηθευτών και άμεση υποβολή στην Δ.Ο.Υ. ή μέσω διαδικτύου.
 • Φορολογία Εισοδήματος
 • Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών προσώπων.
 • Δηλώσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
 • Υπολογισμός και Εκκαθάριση του φόρου.
 • Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
 • Εκκαθαριστικές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
 • Εργασίες Μητρώου
 • Ίδρυση και Εκκαθάριση Επιχειρήσεων
 • Εργασίες Απόδοσης ΑΦΜ
 • Μετατροπές, Συστάσεις, Συγχωνεύσεις Φυσικών και Νομικών Προσώπων.
 • Θεωρήσεις Βιβλίων και Στοιχείων.
 • Αντιμετώπιση Ελέγχων Εφορίας
 • Ειδικά θέματα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:

Αποφάσεις Επενδύσεων :
Αξιολόγηση Επενδύσεων , Χρηματοδοτήσεων , Επιχειρηματικών Σχεδίων

Χρηματοοικονομική Διοίκηση :
Προϋπολογισμοί
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Ταμειακές Ροές
Κεφαλαιακή Διάρθρωση

Οικονομοτεχνικές Μελέτες
Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συνεργάτες

ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΟΕΕ

Άδεια Α' Τάξης

Copyright 2015 Παντελής Φαρμάκης | Powered by SBZ Systems